Vitajte na stránkach združenia Združenie zľavových portálov

Etický kódex ZZP

Vyhlásenie o hodnôt
Akýkoľvek Etický kódex je postavený na základoch zdieľaných hodnôt. Hodnoty ZZP:
Zodpovednosť a transparentnosť, otvorenosť, poctivosť, dôvera a bezúhonnosť

Osobná a profesionálná integrita
ZZP členovia konajú čestne, bezúhonne a otvorene vo všetkých činnosťiach ktoré majú súvis so ZZP.
Aako členovia ZZP sa snažia vytvárať prostredie na trhu zľavových portálov, kotré je postavené na rešpekte, čestnosti a integrite.

Poslanie
Poslaním ZZP je zvyšovanie povedomia o zľavových portáloch a ich výhod pre predajcov aj spotrebiteľov. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom informovanosti verejnosti o tomto segmente trhu, zvýšenia bezpečnosti a právnej ochrany pre poskytovateľov zliav, predajcov ako aj koncových zákazníkov.

Členovia ZZP a ZZP ako celok dbajú na to, že organizácia je spravodlivá a inkluzívna vo svojích činnostiach a propagačných politíkách a postupy pri všetkých jej činnostiach sú ferové, dodržiavajú zásady slušneho podnikania a správania sa.

Dodržiavanie zákonov
ZZP koná v súlade so zákonmi, predpismi a platnými dohovormi, ktorými sa riadi organizácia ako celok, ale jej jednotlivý členovia, ktorí navyše dodržiavajú všetky zákony, predpisy a pravidlá v závislosti od ich právnej formy.

Otvorenosť a zverejňovanie
ZZP poskytuje komplexné a včasné informácie verejnosti, médiám, a všetkým zainteresovaným stranám a reaguje včas na dianie na trhu so zľavovými portálmi.

Členovia ZZP odsúhlasili tento dokument a budú ho naďalej posudzovať a revidovať podľa potreby.

Etický kódex je nutnosťou každej organizácie. Obsahuje vo všeobecnom náčrte rozsiahle etické princípy.
Nejedná sa o podrobnú sadu odporúčaných postupov na konkrétnu tému, ale ako morálna pomoc pri vykonávani činností ZZP a pri riešení prípadných problémov.